Lisans Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesine bağlı Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluşta Fen Bilimleri Bölümü içinde Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Fizik Eğitimi Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. 2016 yılında YÖK bünyesinde gerçekleştirilen yapılanma neticesinde Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü bünyesine alınmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Öğrenim süresi 4 yıldır, bunun yanısıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Fizik Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizik Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe, 5 laboratuvar ve akademik personele ait 8 odaya sahiptir. Sınıflarda akıllı tahta, projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Fizikte yer alan kavram, ilke, yasa ve teorileri anlama ve ilişkilendirebilme.
2   Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile becerileri kullanabilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
3   Alanında karşılaşacağı problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olma.
4   Fiziksel kavramları somutla ilişkilendirebilmelerini ve yaparak öğrenmelerini sağlayacak deneyleri tasarlayabilecekleri bilgi ve beceriye sahip olma.
5   Fiziğin diğer disiplinlerle olan ilişkisini analiz edebilme, disiplin içi ve farklı disiplinlerdeki meslektaşları ile takım çalışması yapabilme.
6   Fizik bilgisini kullanarak doğa olaylarına akılcı ve bilimsel açıklamalar getirebilme.
7   Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç-gereçlerini ve diğer bilimsel kaynakları izleyip kullanabilme.
8   Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
9   Fizik ve teknolojiyi ilişkilendirip bu ilişkileri yorumlama ve analiz edebilme.
10   Alanı ile ilgili gelişmeleri hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyerek takip edebilme.
11   Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilecek iletişim becerilerine sahip olma.
12   Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve farklı ülkedeki meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
13   Fizikte yer alan kavram, ilke, yasa ve teorilerin öğretiminde uygun strateji, teknik ve yöntemi belirleyerek uygulayabilme, uygun öğretim materyallerini tasarlayabilme ve kullanabilme.
14   Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve öğrenilecek konunun içeriğine ve özelliğine uygun öğrenme ortamları oluşturabilme.
15   Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
16   Bireysel olarak bir proje tasarlama, yürütme, sonuçlandırma ve çıktılarını raporlaştırarak açık ve anlaşılır biçimde sunabilme.
17   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler geliştirebilme ve etkinlikler düzenleyebilme.
18   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olma ve bilişim ve iletişim teknolojilerini yerinde ve yeterli düzeyde kullanabilme.
19   Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma ve bu etik değerlere uygun davranma.
20   Öğretim sürecini değerlendirebilecek uygun ölçme araçlarını kullanma ve geliştirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ya da üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FZK 1001 Mekanik 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 FZK 1003 Mekanik Laboratuvarı 1 ZORUNLU 0 2 0 2
G 4 FZK 1005 Genel Matematik 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 GKD 1001 Türk Dili I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 GKD 1003 Bilişim Teknolojileri ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 MBD 1001 Eğitime Giriş ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 MBD 1004 Eğitim Felsefesi ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 YDA 1019 Yabancı Dil I (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 3
G 10 YDF 1019 Yabancı Dil I (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 3
G 11 YDİ 1019 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FZK 1002 Mekanik 2 ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 FZK 1004 Mekanik Laboratuvarı 2 ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 FZK 1006 Genel Matematik 2 ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 FZK 1008 Genel Kimya ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 GKD 1002 Türk Dili II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 MBD 1002 Eğitim Psikolojisi ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MBD 1003 Eğitim Sosyolojisi ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDA 1020 Yabancı Dil II (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 3
B 10 YDF 1020 Yabancı Dil II (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 3
B 11 YDİ 1020 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 2003 Fizik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FZK 2005 Elektrik 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 FZK 2007 Elektrik Laboratuvarı 1 ZORUNLU 0 2 0 2
G 4 FZK 2009 Diferansiyel Denklemler ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 FZK 2011 Termodinamik ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MBD 1005 Türk Eğitim Tarihi ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MBD 1006 Öğretim İlke Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZK 2004 Fizik Öğretim Programları ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FZK 2006 Elektrik 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 FZK 2008 Elektrik Laboratuvarı 2 ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 FZK 2010 Optik ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 FZK 2012 Optik Laboratuvarı ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 FZK 2014 Astronomi ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MBD 1007 Öğretim Teknolojileri ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MBD 1008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 3003 Fizik Öğretimi 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 FZK 3005 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları 1 ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 FZK 3007 Titreşimler ve Dalgalar ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 FZK 3009 Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 FZK 3011 Modern Fizik ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MBD 1009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MBD 1010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZK 3004 Fizik Öğretimi 2 ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 FZK 3006 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları 2 ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 FZK 3008 Kuantum Fiziği ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 FZK 3010 Elektronik ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 FZK 3012 Elektronik Laboratuvarı ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 MBD 1011 Eğitimde Ahlak ve Etik ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 MBD 1012 Sınıf Yönetimi ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 4003 Atom Fiziği ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FZK 4005 Nükleer Fizik ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MBD 1013 Okullarda Rehberlik ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MBD 4023 Öğretmenlik Uygulaması 1 ZORUNLU 2 6 0 15
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZK 4006 Katıhal Fiziği ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GKD 1008 Topluma Hizmet Uygulamaları ZORUNLU 1 2 0 3
B 3 MBD 1014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MBD 4024 Öğretmenlik Uygulaması 2 ZORUNLU 2 6 0 15
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 7
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS’YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FZK 5001 Fizik Ders Kitabı İncelemesi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FZK 5002 Fizik Öğretiminde Drama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FZK 5003 Fizik Öğretiminde Materyal Tasarımı SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 FZK 5004 Fizik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 FZK 5005 Fizikte Kavram Yanılgıları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 FZK 5006 Fizikte Matematiksel Yöntemler SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 FZK 5007 Fizikte Sosyobilimsel Konular SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 FZK 5008 Fizikte Temel Kavramlar ve Öğretimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 FZK 5009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 FZK 5010 Temel Robotik Uygulamalar SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 FZK 5011 Yenilenebilir Enerji Kaynakları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 GKD 5001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 GKD 5002 Beslenme ve Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 GKD 5003 Bilim Tarihive Felsefesi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 GKD 5004 Bilim ve Araştırma Etiği SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 GKD 5005 Ekonomi ve Girişimcilik SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 GKD 5006 Geleneksel Türk El Sanatları SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 GKD 5008 İnsan İlişkileri ve İletişim SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 GKD 5009 Kariyer Planlama ve Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 GKD 5010 Kültür ve Dil SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 GKD 5011 Medya Okuryazarlığı SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 GKD 5012 Mesleki İngilizce SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 GKD 5013 Sanat ve Estetik SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 GKD 5014 Türk Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 GKD 5015 Türk İşaret Dili SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 GKD 5016 Türk Kültür Coğrafyası SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 GKD 5017 Türk Musikisi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 GKD 5018 Türk Sanatı Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 MBD 5001 Açık ve Uzaktan Öğrenme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 MBD 5002 Çocuk Psikolojisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 MBD 5003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 MBD 5004 Eğitim Hukuku SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 MBD 5005 Eğitim Antropolojisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 MBD 5006 Eğitim Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 MBD 5007 Eğitimde Drama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 MBD 5008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 MBD 5009 Eğitimde Program Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 MBD 5010 Eğitimde Proje Hazırlama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 MBD 5011 Eleştirel ve Analitik Düşünme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 MBD 5012 Hastanade Yatan Çocukların Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 MBD 5013 Kapsayıcı Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 MBD 5014 Karakter ve Değer Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 MBD 5015 Karşılaştırmalı Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 MBD 5016 Mikro Öğretim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 MBD 5017 Müze Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 MBD 5018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 MBD 5019 Öğrenme Güçlüğü SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 MBD 5020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 MBD 5021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 MBD 5022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa EROL
E-posta: mustafa.erol@deu.edu.tr
Tel: 0 232 3012385