Lisans Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi programının amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarına öğretmen yetiştirmektir. Program 1987-1988 öğretim yılında 2 yıllık Eğitim Yüksek Okulu olarak açılmış ve 1992-1993 yılından itibaren de 4 yıllık Sınıf Öğretmeni eğitimi programı olarak eğitimine devam etmektedir.
Sınıf Öğretmeni eğitimi programı İlköğretim Bölümünün içinde yer alan 5 lisans programından birisidir. Program her yıl 2 sömestre olmak üzere 4 yıldır. Her sömestre 15 haftadan oluşur. Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerinde 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar. Anabilim dalı öğretmen eğitimindeki çağdaş eğitimleri takip etmekte ve nedenle de yüksek öğretimdeki reform sürecine paralel olarak programlar yenilenmekte ve uygulanmaktadır. Anabilim dalımızda 1 Profesör, 1 Doçent, 8 yardımcı Doçent ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Mezunlarımız İlköğretim 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar öğretim yapmaktan sorumlu oldukları için öğrencilerimize çok boyutlu bir eğitim programı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz genel kültür, öğretim yöntemleri, pedagojik bilgiler ve alana özgü bilgileri içeren birçok ders almaktadırlar. Anabilim dalımızda verilen bu eğitimin gerekçesi yeni teknolojilere ve topluma ayak uydurabilen, bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik bir bakış açısıyla araştırabilen ve sorgulayabilen öğretmenler yetiştirebilmektir.
Bu bağlamda programın temel amaçları; öğretmen adaylarını teorik ve pratik bilgilerle eğitmek, problem çözme becerilerini geliştirmek, bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal alanlarda verimliliğini artırmak, öğrencilere iyi bir model olma görevini üstlenmelerini ve hayat boyu öğrenmelerini sağlamak olarak sıralanabilir.
Bunun dışında programın amacı Atatürk ilke ve devrimleri tarafından belirlenen modern, bilimsel, demokratik ve laik düşüncelere saygı duyan ve sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Lisans Derecesi, Sınıf Öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Hasan Ali Yücel Binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1 Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
2 Yaşadığı toplum ve dünya gündemindeki gelişmeleri izleyerek, problemlerin çözümüne yönelik projeler geliştirebilme.
3 Türkçeyi kurallarına uygun, doğru ve etkili kullanarak, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme.
4 Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5 Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımına, öğrencilerin gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıkları ile öğrenme güçlüklerine uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
6 Öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini etkin kullanabilme.
7 Sınıf öğretmenliği alanında geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme.
8 Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimlerine yönelik farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
9 Öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınıf öğretmenliği alanına uygun ders materyallerini geliştirebilme ve bunları etkin kullanabilme.
10 Sanatsal etkinlikleri öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanabilme.
11 Sanat, hareket, oyun ve sporda ulusaldan evrensele estetik bakış açısı geliştirebilme.
12 Çevre koruma, iş güvenliği ve güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal bilgi ve beceriye sahip olabilme.
13 Demokrasi, insan hakları ile toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme.
14 Meslek yaşamında Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara uygun davranabilme.
15 Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuatı bilerek bunlara uygun davranabilme.
16 Doğaya, toplumsal sorunlara ve farklı kültürlere yönelik duyarlı bir tavır sergileyebilme.
17 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme.
18 Öğrencilerinin eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi düşünme becerilerinin gelişimine yardım ederek, onların problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunabilme.
19 Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini bilerek bunları kendisinde ve öğrencilerinde yaşam biçimi haline getirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; ya da diğer kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 63 zorunlu ve 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 210/30 AKTS’dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1027 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SNÖ 1001 TEMEL MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 SNÖ 1003 GENEL BİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 SNÖ 1005 UYGARLIK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 TRÖ 1011 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM: 30
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SNÖ 1002 TEMEL MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 SNÖ 1004 GENEL KİMYA ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 SNÖ 1006 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 SNÖ 1008 GENEL COĞRAFRA ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM: 30
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 SNÖ 2001 TÜRK DİLİ I:SES VE YAPI BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SNÖ 2003 GENEL FİZİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SNÖ 2005 MÜZİK ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 SNÖ 2007 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ ZORUNLU 1 2 0 4
G 6 SNÖ 2009 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALARI I ZORUNLU 0 2 0 3
G 7 SNÖ 2011 ÇEVRE EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 SNÖ 2013 FELSEFE ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 SNÖ 2015 SOSYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 0
TOPLAM: 30
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SNÖ 2002 TÜRK DİLİ II:CÜMLE VE METİN BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 SNÖ 2004 ÇOCUK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 SNÖ 2006 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 SNÖ 2008 SANAT EĞİTİM ZORUNLU 1 2 0 3
B 5 SNÖ 2010 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALRI II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 SNÖ 2012 MÜZİK ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 7 SNÖ 2014 BEDEN EĞİTİM VE OYUN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 8 SNÖ 2016 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 9 SNÖ 2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
B 10 SNÖ 2022 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 0
TOPLAM: 30
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 3007 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EYD 3005 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SNÖ 3001 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SNÖ 3003 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 SNÖ 3005 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 SNÖ 3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 SNÖ 3009 DRAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 0
TOPLAM: 30
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SNÖ 3002 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 SNÖ 3004 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 SNÖ 3006 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SNÖ 3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 SNÖ 3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 SNÖ 3014 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
B 7 SNÖ 3016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 0
TOPLAM: 30
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEB 4001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4015 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 SNÖ 4001 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 SNÖ 4003 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 SNÖ 4005 TRAFİK VE İLKYARDIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 SNÖ 4007 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 SNÖ 4009 ETKİLİ İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 SNÖ 4011 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 6 0 10
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 0
TOPLAM: 30
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 4002 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 EYD 4004 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNET. ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 SNÖ 4002 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 SNÖ 4004 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 SNÖ 4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 6
TOPLAM: 30
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEG 4008 MB SEÇ. I (ÇOCUK RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SEG 4010 MB SEÇ. I (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SEG 4012 MB SEÇ. I (EĞİTİMDE ETİK) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 SEG 4014 MB SEÇ. I (RİTİM EĞİTİMİ VE DANS) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 SNÖ 4010 SEÇ. I (İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 SNÖ 4012 SEÇ. I (EĞİTİMDE DRAMA UYGULAMALARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 SNÖ 4014 SEÇ. I (KONU ALANI DERS KİT.İNC.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 SNÖ 4022 SEÇ. I (ÇOCUK HAREKET EĞT. VE OYUN PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60’tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.