Lisans Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. 1983-1984 öğretim yılından beri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim dalımız, kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulamaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Alman Dili Eğitimi programlarının eğitim dili Almanca ve Türkçedir. Programlar dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine Almancanın öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, Almanca ders kitaplarının incelenmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Almanca Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1 Bilimsel ve mesleki açılardan donanımlı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, modern zamanın gereklerini yerine getiren ve bilimsel gelişmeleri takip eden nitelikli öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 ve C2 düzeyinde yabancı dil yeterliliği kazandırılması
3 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması, toplumsal konulara ilişkin duyarlılık sağlanması, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
4 Dil edinimi olgusunun ve dil-kültür-düşünce ilişkisinin kavranması, alan dil kültürü açısından empati yapabilecek düzeyde etkili iletişim ve çeviri becerilerinin kazandırılması
5 Alan öğretimi ile ilgili çağdaş eğitim teknolojilerini öğrenme, gelişimleri takip etme, bunları yabancı dil öğretimine uyarlayabilme ve sınıf ortamında kullanabilme becerisinin kazandırılması
6 Yabancı dil ve hedef dil öğretimi ile ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilme becerilerinin kazandırılması
7 Hedef dilin yapısal özelliklerinin, ana dil ile hedef dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıların öğretilmesi ve bu benzerlik ve farklılıklara gönderme yaparak bunları yabancı dil öğretiminde kullanabilme becerilerinin kazandırılması
8 Alan dil kültüründe yazılı edebi eserlerin ve kültürlerarası edebiyatın irdelenerek genel kültür oluşturulması, toplumsal konulara ilişkin duyarlılık sağlanması
9 Alanının ve bilimin tarihi süreçte değişim ve gelişiminin öğrenilmesi, alanı ve bilimin oluşum ve gelişim süreçleri ile ilgili analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım, yöntem ve araştırma becerileri kazandırılması
10 Alanı ile ilgili en son değişimlerin, gelişmelerin ve yeniliklerin öğrenilmesinin sağlanması, alan bilgisini diğer bilimsel alanlarla ilişkilendirerek bağlantı kurabilme ve sentezleyerek yeni düşünce üretebilme becerisinin kazandırılması
11 Öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini, özelliklerini ve ilkelerini kazandırmak, ulusal eğitim sistemini tanıma ve alan öğretimi uygulamalarını yapma

Mezunların İstihdam Profilleri

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; arşiv, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AÖD 1011 Almancanın Yapısı 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 AÖD 1013 Okuma Becerileri 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 AÖD 1015 Yazma Becerileri 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 AÖD 1017 Sözlü İletişim Becerileri 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 ATA 1005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 GKD 1001 Türk Dili I ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 GKD 1003 Bilişim Teknolojileri ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 MBD 1001 Eğitime Giriş ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 MBD 1002 Eğitim Psikolojisi ZORUNLU 2 0 0 3
G 10 YDA 1019 Yabancı Dil I (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 3
G 11 YDF 1019 Yabancı Dil I (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 3
G 12 YDİ 1019 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM: 30
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AÖD 1012 Almancanın Yapısı 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 AÖD 1014 Okuma Becerileri 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 AÖD 1016 Yazma Becerileri 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 AÖD 1018 Sözlü İletişim Becerileri 2 ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 ATA 1006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 GKD 1002 Türk Dili II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 MBD 1003 Eğitim Sosyolojisi ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MBD 1004 Eğitim Felsefesi ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDA 1020 Yabancı Dil II (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 3
B 10 YDF 1020 Yabancı Dil II (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 3
B 11 YDİ 1020 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ -6
TOPLAM: 30
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AÖD 2011 Almanca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 AÖD 2013 Alman Edebiyatı 1 ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 AÖD 2015 Dilbilimi 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 AÖD 2017 Almancanın Yapısı 3 ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MBD 1005 Türk Eğitim Tarihi ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MBD 1006 Öğretim İlke Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM: 30
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AÖD 2012 Almanca Öğretim Programları ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 AÖD 2014 Alman Edebiyatı 2 ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 AÖD 2016 Dilbilimi 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 AÖD 2018 İleri Okuma ve Yazma Becerileri ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 MBD 1007 Öğretim Teknolojileri ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MBD 1008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM: 30
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AÖD 3011 Almanca Dil Becerilerinin Öğretimi 1 ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AÖD 3013 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 AÖD 3015 Dil Edinimi ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 MBD 1009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MBD 1010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM: 30
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AÖD 3012 Almanca Dil Becerilerinin Öğretimi 2 ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 AÖD 3014 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler 2 ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 GKD 1008 Topluma Hizmet Uygulamaları ZORUNLU 1 2 0 3
B 4 MBD 1011 Eğitimde Ahlak ve Etik ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 MBD 1012 Sınıf Yönetimi ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 11
TOPLAM: 30
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AÖD 4011 Almanca Ders Kitabı İncelemesi ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 AÖD 4013 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 MBD 1013 Okullarda Rehberlik ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MBD 4019 Öğretmenlik Uygulaması 1 ZORUNLU 2 6 0 13
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AÖD 4012 Almanca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 AÖD 4014 Almanca Öğretiminde Sınav Hazırlama ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 MBD 1014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MBD 4032 Öğretmenlik Uygulaması 2 ZORUNLU 2 6 0 13
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
HER DÖNEM AKTS’YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 AÖD 5001 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 AÖD 5002 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 AÖD 5003 Almanca Öğretiminde Drama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 AÖD 5004 İleri Almanca Dil Bilgisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 AÖD 5005 Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 AÖD 5006 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 AÖD 5007 Almanca Öğretiminde Yeni Teknolojiler SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 AÖD 5008 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 AÖD 5009 Akademik Almanca SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 AÖD 5010 Almanca-Türkçe Çeviri SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 AÖD 5011 Dil Felsefesi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 AÖD 5012 Türkçe-Almanca Çeviri SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 GKD 5001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 GKD 5002 Beslenme ve Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 GKD 5003 Bilim Tarihive Felsefesi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 GKD 5004 Bilim ve Araştırma Etiği SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 GKD 5005 Ekonomi ve Girişimcilik SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 GKD 5006 Geleneksel Türk El Sanatları SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 GKD 5008 İnsan İlişkileri ve İletişim SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 GKD 5009 Kariyer Planlama ve Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 GKD 5010 Kültür ve Dil SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 GKD 5011 Medya Okuryazarlığı SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 GKD 5012 Mesleki İngilizce SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 GKD 5013 Sanat ve Estetik SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 GKD 5014 Türk Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 GKD 5015 Türk İşaret Dili SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 GKD 5016 Türk Kültür Coğrafyası SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 GKD 5017 Türk Musikisi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 GKD 5018 Türk Sanatı Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 MBD 5001 Açık ve Uzaktan Öğrenme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 MBD 5002 Çocuk Psikolojisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 MBD 5003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 MBD 5004 Eğitim Hukuku SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 MBD 5005 Eğitim Antropolojisi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 MBD 5006 Eğitim Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 MBD 5007 Eğitimde Drama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 MBD 5008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 MBD 5009 Eğitimde Program Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 MBD 5010 Eğitimde Proje Hazırlama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 MBD 5011 Eleştirel ve Analitik Düşünme SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 MBD 5012 Hastanade Yatan Çocukların Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 MBD 5013 Kapsayıcı Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 MBD 5014 Karakter ve Değer Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 MBD 5015 Karşılaştırmalı Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 MBD 5016 Mikro Öğretim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 MBD 5017 Müze Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 MBD 5018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 MBD 5019 Öğrenme Güçlüğü SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 MBD 5020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 MBD 5021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 MBD 5022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme SEÇMELİ 2 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.