7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

19-09-2022

  5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama ilkelerine ulaşmak için tıklayınız

7417 Sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

 

Başvuru Şekli;

Başvurular, bizzat veya yasal temsilciler (noter onaylı vekaletname) aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru koşullarını sağlamayanlar ile eksik ya da geçersiz belge ile başvuru yapanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Tarihleri ve Yerleri;

Üniversitemiz öğrencisi iken kaydı silinen kişilerin başvuruları, 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere (fakülte/yüksekokul/enstitü) yapılacaktır.

667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden,

1- Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerden;

 • Bir programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanların,
 • 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilenlerin,
 • 23 Temmuz 2016 tarihinde halen kayıtlı öğrenci olup, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyenlerin başvuruları, 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2- Lisansüstü programlarındaki öğrencilerin başvuruları Üniversitemizin ilgili Enstitülerine yapılacaktır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)(Kayıt hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar için)(Birimler tarafından diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı kontrol edilip fotokopisi alındıktan sonra aslı öğrenciye teslim edilecektir.)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 7. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu

 

Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)(Birimler tarafından diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı kontrol edilip fotokopisi alındıktan sonra aslı öğrenciye teslim edilecektir.)
 5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 6. Lisansüstü başvuru formu

667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen konuya ilişkin uygulama ilkelerinin 14 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca koordinatör üniversite sıfatıyla Üniversitemize başvuru yapacak ön lisans ve lisans öğrencilerinden istenecek belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi
 3. ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 4. Başvuru Formu
 5. Tercih Formu
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

 

Yatay Geçiş Başvurusu İçin;

 • Başvurular, https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php internet adresinden çevrimiçi olarak veya ilgili birimlere bizzat ya da yasal temsilci (noter onaylı vekaletname) aracılığıyla yapılabilecektir.
 • Başvurular, ilgili birimler tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun olanların kayıtları yapılacaktır.

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler;

 1. Öğrenci Belgesi (İlişiğinin kesildiği Üniversiteye, 7417 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesi kapsamında kayıt yaptırdığına dair belge)
 2. ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi
 3. ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 4. Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (yeni tarihli)
 5. Not Durum Belgesi (Transkript) (Muafiyet gerekiyorsa)
 6. Ders içerikleri ve Öğretim Planı (Müfredat) (Muafiyet gerekiyorsa)
 7. Sağlık Raporu (Heyet Raporu) (Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için)
 8. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi (Denizcilik Fakültesi’nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) programları için)
 9. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlar için)(varsa)

 

Diğer Hususlar;

Kayıtları yapılan öğrenciler yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara tabi olacaklardır.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan programlar için yabancı dil yeterlik sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olup sınav yeri, sınav tarihi ve sınav saati hakkında https://ydy.deu.edu.tr/tr/ internet adresinin takip edilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi olanların belgelerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne sunmaları gerekmektedir. Sınavda başarısız olan/geçerli belgesi bulunmayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları hükümlerine tabi olacaklardır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu yapacakların, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU

 

667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Başvuru Formu

667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Tercih Formu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast